... Skip to main content

Databehandleraftale

Indgået mellem

 

Dataansvarlig:
[Indsættes: Virksomhed, adresse, CVR-nr.]

Databehandler:
Design’R’us ApS
CVR-nr.: 36909676
Trigevej 9
8382 Hinnerup
(”Databehandleren”, tilsammen ”Parterne” og hver for sig en ”Part”)

 


 

Bilag til databehandleraftalen

Bilag 1 Hovedydelsen
Bilag 5 Den Dataansvarliges forpligtelser
Bilag 6 Underdatabehandlere

1 Baggrund og Formål

1.1 Parterne har aftalt levering af visse ydelser fra Databehandleren til den Dataansvarlige, som nærmere beskrevet i Parternes særskilte aftale herom samt bilag 1 til denne aftale (”Hovedydelserne”).

1.2 I den forbindelse behandler Databehandleren personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, hvorfor Parterne har indgået denne aftale med underliggende bilag (”Databehandleraftalen”).

1.3 Databehandleraftalen har til formål at sikre, at Databehandleren overholder den til enhver tid gældende persondataretlige regulering.

 

2 Omfang af databehandleraftalen

2.1 Databehandleren bemyndiges til at foretage behandling af de personoplysningerne som er nærmere beskrevet i bilag 1, på den Dataansvarliges vegne på vilkårene fastsat i Databehandleraftalen.

2.2 Databehandleren må alene behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige (”Instruks”). Denne Databehandleraftale inkl. bilag udgør Instruksen på underskriftstidspunktet. Instruksen indebærer indtil andet fastsættes af den Dataansvarlige, at Databehandleren må foretage al behandling der er nødvendig for at levere Hovedydelsen.

2.3 I det omfang den til enhver til gældende persondataretlige regulering medfører, at der er brug for tilpasninger af denne Databehandleraftale, er Parterne enige om, at dette skal medføre fornyet forhandling af indholdet af denne Databehandleraftale.

 

3 Databehandleraftalens Varighed

3.1 Databehandleraftalen gælder indtil enten (a) aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne ophører eller (b) Databehandleraftalen opsiges eller ophæves.

 

4 Databehandlerens forpligtelser

4.1 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
4.1.1 I forbindelse med, at Databehandleren skal behandle personoplysningerne for den Dataansvarlige, har Databehandleren ansvaret for at gennemføre fornødne (a) tekniske- og (b) organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

4.1.2 Sikkerhedsforanstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne, og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, samt typerne af personoplysninger beskrevet i bilag 1.

4.2

Medarbejderforhold

4.2.1 Databehandleren skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

4.2.2 Databehandleren skal sikre, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde Databehandlerens forpligtelser over for den Dataansvarlige.

4.2.3 Databehandleren skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren, kun behandler disse i overensstemmelse med Instruksen.

4.3 Påvisning af overholdelse
4.3.1 Databehandleren stiller efter anmodning alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i Databehandleraftalen, til rådighed for den Dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den Dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den Dataansvarlige. En sådan anmodning besvares inden rimelig tid.

4.3.2 For så vidt angår punkt 4.3.1 underretter Databehandleren omgående den Dataansvarlige, hvis en instruks efter Databehandlerens mening er i strid med databeskyttelseslovgivningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller nationale ret.

4.4

Sikkerhedsbrud

4.5 Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige hvis Databehandleren bliver opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden.
4.6 Underretningen skal indeholde de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne og planlagte afhjælpende foranstaltninger.
4.7 Bistand
4.7.1 Under hensyntagen til behandlingens karakter, bistår Databehandleren så vidt muligt den Dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder.

4.7.2 Under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren bistår Databehandleren den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne vedrørende den Dataansvarliges:

a) Behandlingssikkerhed,

b) Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheder,

c) Underretning om brud på persondatasikkerheden til registrerede,

d) Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, og

e) Forudgående høringer.

 

5 Den Dataansvarliges forpligtelser
5.1 Den Dataansvarlige har de forpligtelser, som fremgår af bilag 5 og aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne.

 

6 Underdatabehandlere

6.1 Databehandleren må kun gøre brug af en tredjepart til behandlingen af personoplysninger for den Dataansvarlige (”Underdatabehandler”) i det omfang det fremgår af (a) bilag 6 til denne Databehandleraftale, eller (b) Instruks fra den Dataansvarlige.

6.2 Databehandleren og Underdatabehandleren skal indgå en skriftlig aftale, som pålægger Underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som påhviler Databehandleren (herunder i medfør af denne Databehandleraftale).

6.3 Underdatabehandleren handler herudover ligeledes alene på Instruks fra den Dataansvarlige.

6.4 Hvis en Underdatabehandler ikke lever op til Instruksen, kan den Dataansvarlige forbyde anvendelse af den pågældende Underdatabehandler.

6.5 Databehandleren er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af Databehandleren selv.

 

7 Overførsel til tredjelande og internationale organisationer

7.1 Databehandleren må kun overføre personoplysninger til i et land uden for den Europæiske Union eller EØS (et ”Tredjeland”) eller internationale organisationer i det omfang dette fremgår af (a) denne Databehandleraftale, eller (b) Instruks fra den Dataansvarlige.

7.2 Overførsel af personoplysninger må i alle tilfælde kun ske, hvis Databehandleren har sikret et fornødent overførelsesgrundlag, f.eks. EU Kommissionens Standardkontraktsbestemmelser.

7.3 Såfremt det i henhold til det anvendte overførselsgrundlag kræves, at den Dataansvarlige er direkte part heri, er Databehandleren bemyndiget til at gennemføre dette på den Dataansvarliges vegne, f.eks. ved at indgå aftale ved brug af EU Kommissionens Standardkontraktsbestemmelser på vegne af den Dataansvarlige. Databehandleren skal snarest muligt orientere den Dataansvarlig, hvis denne bemyndigelse udnyttes.

7.4 Evt. regulering gældende i medfør af det anvendte overførelsesgrundlag har forrang frem for reguleringen i denne Databehandleraftale, dog alene i relation til den behandling, som nødvendiggør overførelsesgrundlaget; øvrig behandling er alene reguleret af denne Databehandleraftale.

 

8 Databehandling udenfor instruksen

8.1 Databehandleren kan behandle personoplysninger udenfor Instruksen i tilfælde, hvor det kræves af EU-retten eller national ret, som Databehandleren er underlagt.

8.2 Ved behandling af personoplysninger udenfor Instruksen skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige om årsagen hertil. Underretningen skal ske, inden behandlingen foretages og skal indeholde en henvisning til de retlige krav, der ligger til grund for behandlingen.

8.3 Underretning skal ikke ske, hvis underretning vil være i strid med EU retten eller den nationale ret.

 

9 Vederlag og omkostninger

9.1 Databehandleren har krav på betaling efter medgået tid samt Databehandlerens øvrige omkostninger herved, for de ydelser der udføres efter Databehandleraftalen på den Dataansvarliges anmodning. Ydelserne kan omfatte, men er ikke begrænset til, ændringer af instruksen, assistance ved anmeldelse af brud på persondatasikkerheden, udlevering af oplysninger, bistand ved audit, samarbejde med tilsynsmyndigheder og hjælp til efterlevelse af anmodninger fra registrerede.

9.2 Databehandleren har krav på betaling efter medgået tid samt Databehandlerens øvrige omkostninger herved, for de ydelser der udføres efter Databehandleraftalen som følger af ændringer i den Dataansvarliges forhold. Ydelserne kan omfatte, men er ikke begrænset til, bistand til ændringer der følger af nye risikovurderinger og konsekvensanalyser samt ændringer nødvendiggjort af, at den Dataansvarlige forpligtes af anden lovgivning.

9.3 Vederlaget opgøres efter de aftalte timesatser i aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne, og hvor der ikke er aftalt timesatser heri, da efter Leverandørens gældende timesatser.

9.4 Databehandleren har uanset ovenstående ikke krav på betaling for assistance eller implementering af ændringer i det omfang, sådan assistance eller ændring er en direkte følge af Databehandlerens egen misligholdelse af denne Databehandleraftale.

 

10 ÆNDRING af Instruksen

10.1 Forud for ændringer af Instruksen skal Parterne i videst muligt omfang drøfte, og om muligt aftale, implementeringen af ændringerne, inkl. implementeringstiden og omkostningerne.

10.2 I det omfang andet ikke er aftalt, gælder følgende:

a) Databehandleren skal uden ugrundet ophold iværksætte implementering af ændringer af Instruksen og sikre, at sådanne ændringer implementeres uden ugrundet ophold set i forhold til ændringernes karakter og omfang.

b) Vejledende estimat for implementeringstiden og omkostningerne skal meddeles til den Dataansvarlige uden ugrundet ophold.

c) Ændringerne til Instruksen anses først for gældende, fra ændringerne er implementeret, forudsat at implementeringen heraf gennemføres i overensstemmelse med dette punkt 10.2, og med mindre den Dataansvarlige eksplicit meddeler at fravige dette punkt.

d) Databehandlerne er fritaget for ansvar for manglende levering af Hovedydelserne i det omfang (herunder tidsmæssigt), levering heraf vil være i strid med den ændrede Instruks, eller levering i overensstemmelse med den ændrede Instruks er umulig. Dette kan eksempelvis være tilfældet, (i) hvor ændringerne ikke teknisk, praktisk eller juridisk kan implementeres, (ii) hvor den Dataansvarlige eksplicit meddeler, at ændringerne skal være gældende, før implementeringen er mulig eller (iii) i tidsrummet indtil Parterne får gennemført evt. nødvendige ændringer af aftale(r)n(e) i overensstemmelse med ændringsprocedurerne heri.

 

11 Øvrige Bestemmelser

11.1 Generelt
11.1.1 Reguleringen af emnerne behandlet i dette punkt 11 i aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne finder anvendelse også for denne Databehandleraftale, som om denne Databehandleraftale var en integreret del heraf. Kun i tilfælde hvor aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne ikke tager stilling hertil, skal bestemmelserne i dette punkt 11 finde anvendelse på denne Databehandleraftale.

11.2 Ansvar og ansvarsbegrænsninger
11.2.1 Parterne fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tab af goodwill, tab af besparelser og indtægter, inklusive udgifter til at indvinde mistede indtægter, rentetab, tab af data, samt erstatning og godtgørelse til registrerede og tredjeparter.

11.2.2 Parternes ansvar for alle kumulerede krav i henhold til denne Databehandleraftale er begrænset til de samlede betalinger i henhold til Hovedydelserne for den 12 måneders periode, der går umiddelbart forud for den skadegørende handling. Hvis Databehandleraftalen ikke har været i kraft i 12 måneder, opgøres beløbet som den aftalte betaling ved Hovedydelserne i den periode Databehandleraftalen har været i kraft divideret med antallet af måneder, Databehandleraftalen har været i kraft og derefter multipliceret med 12.

11.2.3 Følgende er ikke omfattet af ansvarsbegrænsningen i dette punkt 11.2:

a) Tab som følge af den anden Parts groft uagtsomme eller forsætlige handlinger.

b) Krav på betaling i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 artikel 82, stk. 5 samt godtgørelse til den registrerede i medfør af erstatningsansvarslovens § 26.

11.3 Force Majeure

11.3.1 Databehandleren kan ikke gøres ansvarlig for forhold, der almindeligvis må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere, virus samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

11.3.2 Force majeure kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer.

11.4 Fortrolighed
11.4.1 Information vedrørende indholdet af denne Databehandleraftale, de underliggende Hovedydelser, den anden Parts forretning, der enten i forbindelse med overgivelsen til den modtagende Part er angivet som fortrolig information, eller som efter sin natur eller i øvrigt klart må opfattes som fortrolig, skal behandles fortroligt og med mindst samme omhu og diskretion som partens egne fortrolige informationer. Data, herunder persondata, udgør altid fortrolige informationer.

11.4.2 Fortrolighedsforpligtelsen gælder dog ikke for information, som er eller bliver offentlig tilgængelig, uden dette skyldes brud på en Parts fortrolighedsforpligtelse eller information, som allerede er i den modtagende Parts besiddelse uden tilsvarende fortrolighedsforpligtelse eller information, som selvstændigt er udviklet af den modtagende Part.

12 Ophør

12.1 Opsigelse og ophævelse
12.1.1 Databehandleraftalen kan alene opsiges eller ophæves i overensstemmelse med bestemmelserne om opsigelse og ophævelse i aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne.

12.1.2 Opsigelse eller ophævelse af denne Databehandleraftale kan alene ske ved – og berettiger til – samtidig opsigelse eller ophævelse af dele af aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne, der vedrører behandling af personoplysninger i medfør af Databehandleraftalen.

12.1.3 Når aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne ophører, vil Databehandleren fortsat have virkning, indtil disse personoplysninger er slettet eller tilbageleveret som beskrevet i punkt 12.5.

12.2 Virkning af ophør
12.3 Databehandlerens bemyndigelse til at behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige bortfalder ved Databehandleraftalens ophør, uanset årsag.

12.4 Databehandleren må fortsat behandle personoplysningerne i op til tre måneder efter Databehandleraftalens ophør, i det omfang dette er nødvendigt for at fortage nødvendige lovpligtige foranstaltninger. I samme periode er Databehandleren berettiget til at lade personoplysningerne indgå i Databehandlerens sædvanlige backupprocedure. Databehandlerens behandling i denne periode anses fortsat for at ske under overholdelse af Instruksen.

12.5 Databehandleren og dennes Underdatabehandlere skal tilbagelevere alle personoplysninger, som Databehandleren har behandlet under denne Databehandleraftale, til den Dataansvarlige ved Databehandleraftalens ophør, i det omfang den Dataansvarlige ikke allerede er i besiddelse af personoplysningerne. Databehandleren er herefter forpligtet til at slette alle personoplysninger fra den Dataansvarlige. Den Dataansvarlige kan anmode om fornøden dokumentation for, at dette er sket.

12.6 Databehandleren er berettiget til at anonymisere personoplysningerne på en sådan måde, at de ikke senere kan de anonymiseres igen, og herefter anvende den anonyme data til egne formål både i denne Databehandleraftales løbetid og fremadrettet.

12.7 Uanset Databehandleraftalens ophør skal aftalens punkt 11.2, 11.4, 12.4, 12.6 og 13 fortsat have virkning efter Databehandleraftalens ophør.

13 Tvistløsning

13.1 Databehandleraftalen er underlagt dansk ret med undtagelse af (a) regler, der fører til anvendelse af anden lov end dansk lov samt (b) FN-konventionen om internationale løsørekøb (CISG).

13.2 Kan Parterne ikke opnå en løsning ved forhandling, er Parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort endeligt ved retssag ved de almindelige domstole. Retsplejelovens henvisningsregler til Landsret og Sø- og Handelsret skal dog fortsat finde anvendelse.

14 Forrang

14.1 Såfremt der er modstrid mellem denne Databehandleraftale og aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne, har denne Databehandleraftale forrang, med mindre andet følger direkte af Databehandleraftalen.

15 Underskrifter

15.1 Kontrakten underskrives digital af den dataansvarlige – på
https://www.designrus.dk/persondatalovgivning, og bliver registreret med datostempel på databehandlerens website – www.designrus.dk

 


 

Bilag 1

Hovedydelsen

 

1 Formål og Hovedydelse
1.1 Formålet med behandlingen i medfør af denne Databehandleraftale er at levere Hovedydelsen bestående af følgende: Opbevaring og behandling af e-mails og hjemmesider, samt opsamling af data fra hjemmesider.

2 Personoplysninger
2.1 Typer af personoplysninger, der behandles i sammenhæng med levering af Hovedydelsen:

a) Almindelige personoplysninger, herunder enhver form for information om en identificeret eller identificerbar registreret ud over de i litra b) og c) nævnte.

b) Følsomme personoplysninger, herunder racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold eller seksuelle orientering, genetiske data og biometriske data.

c) Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

d) Cpr-numre.

2.2 Kategorien af registrerede identificerede eller identificerbare fysiske personer omfattet af Databehandleraftalen:

a) F.eks.: ansatte

b) F.eks.: klienter

c) F.eks.: kunder

d) F.eks.: børn (angiv i givet fald gerne om børnene er 0-12 år eller 13-18 år).

 


 

Bilag 5

Den Dataansvarliges forpligtelser

 

1 Forpligtelser
1.1 Den Dataansvarlige har følgende forpligtelser

1.1.1 Den Dataansvarlig er ansvarlig for at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning i forhold til de personoplysninger, som overlades til Databehandlerens behandling. Databehandleren er herunder navnlig ansvarlig for og indestår for, at:

  • Angivelsen i bilag 1 er udtømmende, og at Databehandleren kan agere herefter, bl.a. i forhold til fastsættelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
  • Den Dataansvarlige har fornøden hjemmel til at behandle og til at overlade det til Databehandleren at behandle de personoplysninger, der behandles i forbindelse med levering af Hovedydelserne.
  • Den afgivne Instruks, i henhold til hvilken Databehandleren skal behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, er lovlig.

1.1.2 Den Dataansvarlige orienterer skriftligt Databehandleren om eventuelt gennemførte konsekvensanalyser, der er relevante for de overladte behandlingsaktiviteter, og den Dataansvarlige giver samtidig Databehandleren fornøden indsigt i analysen med henblik på at Databehandleren kan opfylde sine forpligtigelser under Databehandleraftalen.

1.1.3 Den Dataansvarlige orienterer i øvrigt Databehandleren om forhold af betydning for Databehandleren udførelse af sine forpligtigelser under Databehandleraftalen, herunder blandt andet den Dataansvarliges løbende risikovurdering, i det omfang de er relevante for Databehandleren.

1.1.4 Den Dataansvarlige orienterer desuden Databehandleren, hvis den til enhver tid gældende persondatalovgivning i forhold til de personoplysninger, som overlades til Databehandlerens behandling, omfatter andet end lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (inkl. efterfølgende tilpasninger af dansk ret, der sker som konsekvens af denne forordning).

1.1.5 Den Dataansvarlige bistår Databehandleren med at indgå aftaler med Underdatabehandlere, i det omfang det er nødvendigt, herunder for at sikre overførselsgrundlag til tredjelande.

 


 

Bilag 6

Underdatabehandlere

 

1 Generelt
1.1 Den Dataansvarlige giver hermed sin godkendelse til, at Databehandleren anvender følgende Underdatabehandlere:

Navn: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Tyskland

1.2 Databehandleren må ikke gøre brug af andre Underdatabehandlere uden forudgående specifik skriftlig godkendelse fra den Dataansvarlige.

1.3 Den Dataansvarlige kan alene tilbageholde sådan godkendelse, hvis der foreligger konkrete og rimelige årsager hertil.

1.4 Databehandleren må ikke gøre brug af en Underdatabehandler uden forudgående specifik skriftlig godkendelse fra den Dataansvarlige.

1.5 Den Dataansvarlige kan alene tilbageholde sådan godkendelse, hvis der foreligger konkrete og rimelige årsager hertil.

1.6 Den Dataansvarlige giver hermed sin forudgående generelle skriftlige godkendelse til, at Databehandleren kan gøre brug af en Underdatabehandler. Databehandleren skal skriftligt underrette den Dataansvarlige om tilføjelse eller erstatning af en Underdatabehandler forud for anvendelsens påbegyndelse. Tilsvarende skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige om ophør af brug af en Underdatabehandler.

1.7 Den Dataansvarlige har mulighed for at gøre indsigelser gældende mod en sådan Underdatabehandler i det omfang, der er en rimelig grund hertil.